Po angielsku

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WIELOJĘZYKOWEGO SŁOWNIKA KONSERWACJI

§ 1 [postanowienia ogólne]

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z Wielojęzykowego Słownika Konserwacji (dalej „Słownik”) umieszczonego na stronie internetowej pod adresem www. IMD test w szczególności zasad korzystania z zawartych w Słowniku praw własności intelektualnej. Administratorem Słownika i podmiotem odpowiedzialnym za jego rozpowszechnianie jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą z siedzibą przy ul. Warszawskiej 24, 31-155 Kraków, Polska, e-mail: IMD test (dalej „Politechnika”). Politechnika jest placówką naukową i nie rozpowszechnia Słownika w ramach działalności gospodarczej.

Regulations of Use§ 2 [podstawowe warunki korzystania ze Słownika]

Ze Słownika korzystać mogą osoby fizyczne niezależnie od kraju pochodzenia. Korzystanie ze Słownika jest wolne od opłat. W celu bezawaryjnego korzystania ze Słownika użytkownik powinien dysponować: dostępem do sieci Internetu, przeglądarką internetową z włączoną obsługą JavaScript Korzystanie ze Słownika w sposób sprzeczny z Regulaminem jest zabronione i może narazić użytkownika na odpowiedzialność prawną. Dostęp do niektórych funkcjonalności Słownika wymaga rejestracji użytkownika, która została opisana w § 3 Regulaminu. Politechnika w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Słownika spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osoby lub osób trzecich bądź niekompatybilnością Słownika z infrastrukturą techniczną osób korzystających bądź próbujących korzystać ze Słownika.

§ 3 [Rejestracja użytkownika]

Korzystanie z Słownika w trybie tylko do odczytu wymaga rejestracji użytkownika. Rejestracja użytkownika przeprowadzana jest poprzez wypełnienie przez tego użytkownika formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www. IMD test___________ Do skutecznej rejestracji użytkownik powinien podać zgodnie z prawdą następuje dane: imię, nazwisko, e-mail, login i hasło oraz zaakceptować Regulamin. Pełna rejestracja nastąpi po zatwierdzeniu linku aktywującego przesłanego na podany przez użytkownika adres email. Z chwilą kliknięcia przez użytkowania na przesłany link proces rejestracji zostaje zakończony. Jeżeli podane przy rejestracji dane są nieprawdziwe albo zarejestrowany użytkownik narusza regulamin lub dobre obyczaje, Politechnika jest uprawniona do usunięcia konta takiego użytkownika oraz odmowy kolejnej rejestracji.

§ 4 [własność intelektualna]

Użytkownik akceptuje fakt, że Słownik jest chroniony jako utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 Nr 90 poz.631 ze zm.) oraz jako baza danych w rozumieniu ustawy o ochronie baz danych (Dz. U. Z 2001 Nr 128 poz.1402 ze zm.). Użytkownik na prawo: przeglądania zawartości Słownika pod adresem www. _IMD test____________ drukowania wskazanych przez Politechnikę haseł głównych, prezentacji Słownika w celach naukowych lub dydaktycznych kopiowania fragmentów Słownika na potrzeby prywatne niezwiązane z działalnością zawodową lub gospodarczą (korzystanie to nie powinno przekroczyć 50 haseł). Kopiowanie więcej niż 50 haseł lub komercyjne wykorzystanie Słownika jest zabronione. Komercyjnym wykorzystaniem jest każda forma uzyskiwania przychodów związana z rozpowszechnianiem lub korzystaniem ze Słownika w szczególności: wykorzystanie Słownika lub jego części w działalności zawodowej lub gospodarczej, sprzedaż, najem Słownika lub jego części, umieszczenie Słownika lub jego części na stronie internetowej zawierającej reklamy Użytkownicy zobowiązani są do poszanowania osobistych praw twórców Słownika. Modyfikowanie Słownika jest zabronione, chyba że odbywa się na podstawie Regulaminu. Użytkownicy cytując fragment Słownika powinni zastosować następujący wzór cytowania: „zaczerpnięte z Wielojęzykowego Słownika Konserwacji, pod red. Moniki Bogdanowskiej i Andreasa Komodzińskiego””

§ 5 [polityka prywatności, dane osobowe]

Przeglądanie zawartości Słownika nie wymaga podawania danych osobowych. W celu rejestracji użytkownika na podstawie niniejsze regulaminu wymagane jest podanie danych które mogą stanowić dane osobowe. Politechnika przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników, a w szczególności zarejestrowanych użytkowników. Respektując ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100 poz.1024) Politechnika starannie dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych danych. W szczególności Politechnika zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Politechnika sprawuje permanentną kontrolę nad procesem przetwarzania danych. Administratorem danych osobowych ujawnionych przez użytkowników zbieranych przez Politechnika. Politechnika przetwarza ujawnione dane osobowe użytkowników na podstawie ich zgody lub w zakresie niezbędnym do umożliwienia im dostępu do dodatkowych funkcjonalności Słownika opisanych w niniejszym regulaminie. Dane użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Politechnika nie przechowuje żadnych wrażliwych danych osobowych użytkowników. Użytkownik ma prawo do: poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia bądź sprostowania swoich danych osobowych; żądania usunięcia swoich danych osobowych; zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzana swoich danych osobowych. Politechnika wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją Słownika. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, informacji statystycznych. Politechnika stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy plików "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z Słownika. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" nie uniemożliwia korzystania ze Słownika.

§ 6 [zastrzeżenia prawne]

Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez złośliwe oprogramowanie w tym tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tych związanych zaleca się, by osoby korzystające ze Słownika zainstalowały na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały.

§ 7 [postępowanie reklamacyjne]

W celu zgłoszenia reklamacji przez użytkownika w związku z funkcjonowaniem Słownika, niezbędne jest przesłanie na adres e-mail _IMD test______ reklamacji wraz ze wskazaniem: danych osoby zgłaszającej reklamację, zwięzłego opisu zgłaszanych problemów, proponowany przez Użytkownika sposób usunięcia zgłaszanych naruszeń. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Politechnikę w terminie do 21 dni od daty jej otrzymania wraz ze wskazaniem stanowiska Politechniki w kwestii zgłoszonych problemów.

§ 8 [postanowienia końcowe]

Jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej niniejszy regulamin oraz korzystanie z Słownika podlega prawu polskiemu. Jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej ewentualne spory wynikające z naruszenia niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Politechniki. Politechnika zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania Słownika. Nieważność lub nieskuteczność którejkolwiek części niniejszego regulaminu nie prowadzi do nieważności lub bezskuteczności całości regulaminu. Nieważne postanowienie niniejszego regulaminu należy tak interpretować, aby nadać mu znaczenia zgodne z prawem.